Thiết bị lấy mẫu Vesda -VEA Sampling Points VSP-98x-Wxx, VSP-98x-Bxx, VSP-980-ST

(Ảnh  của 1)