Hệ thống ống và thiết bị lấy mẫu Vesda VP-P-210/ PIP-015

(Ảnh  của 1)