Bình chữa cháy khí sạch HCFC-123 - 17-15-1

(Ảnh  của 1)